توضیحات

داراى دریچه مخفى
قطر زبانه هاى صندوق ٣٢mm(در صندوق هاى مشابه ٢۵mmمى باشد)
تعداد زبانه ها ٧ عدد در چهار جهت
صندوق از تمام جهت ها مخصوصا از قسمت پشت پر از بتن مى باشد (در صندوقهاى مشابه خالى میباشد )
ضخامت درب صندوق ۴۰mm(در صندوقهاى مشابه ۲۰mm)
ابعاد کاغذ A4 در داخل صندوق به راحتى قرار میگیرد.
داراى نوار نسوز که مقاوم در برابر ٨٠٠ درجه سانتیگراد است و از نفوذ آتش، مایعات به داخل صندوق جلوگیرى می کند.
ضخامت بتن خور درب ۴سانتیمتر است که در مقایسه با نمونه هاى مشابه برترى دارد
ضخامت بتن خور بدنه صندوق ٧ سانتیمتر
در کلیه قسمت هاى بتن خور صندوق براى مقاومت بیشتر از مش استفاده شده

021-66277500