توضیحات

فایلنینگ دوکشویی کاوه
مناسب اسناد ومدارک
قابل استفاده در اماکن اداری وتجاری
سیستم قفل رمز مکانیکی

021-66277500